Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Xa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Trẻ em UBND cấp xã
2 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Hòa giải cơ sở UBND cấp xã
3 Thủ tục công nhận hòa giải viên TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Hòa giải cơ sở UBND cấp xã
4 Thủ tục thôi làm hòa giải viên TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Hòa giải cơ sở UBND cấp xã
5 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Hòa giải cơ sở UBND cấp xã
6 Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Môi trường UBND cấp xã
7 Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai UBND cấp xã
8 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
9 Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
10 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
11 Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
12 Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
13 Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
14 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
15 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Loại thủ tục Đất đai TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
16 Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
17 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
18 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Một phần UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Hộ tịch UBND cấp xã
19 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã
20 Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Ba Xa Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã