Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Xa

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 42/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức năm 2024 15-03-2024
2 57/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 13-03-2024
3 55/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC quý 1 năm 2024 11-03-2024
4 249/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26-02-2024
5 17/KH-UBND Kê hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 23-01-2024
6 26/BC-UBND BÁO CÁO Về việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức (giai đoạn từ 15/6/2021 đến 30/11/2023) 17-01-2024
7 75/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 12-01-2024
8 71/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11-01-2024
9 01/UBND V/v thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính năm 2024 01-01-2024
10 1996/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
11 1997/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
12 1991/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2023
13 166/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của xã Ba Xa 26-12-2023
14 161/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 22-12-2023
15 906/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2023
16 08/TB-UBND Thông báo về việc chính thức vận hành cổng thông tin điện tử xã Ba Xa 21-02-2023
17 15/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử xã ba xa 21-02-2023
18 07/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 12-01-2023